ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர், 2014
மனக்கால்
வேர்த்து விறுவிறுத்து
வியர்த்தமாய்
வெகுதூரம் ஓடி முடித்த
பின்னும்
நிற்க மனமில்லை
குதிரையின் கால்களுக்கு .


[ புதுப்புனல் மார்ச் 2014 ]

1 கருத்து: