வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2014

செங்காத்து இதழில் மூவடிகள் மூன்று .


எளிதாகக் கிடைக்கும்
பொழுது போக்கிற்கு
இலவச வரிவிதிப்பு குழந்தை .

அனைவருக்கும் வீடு கட்டித்தர
முயற்சிக்கட்டும் ஒரு மரமல்ல
தோப்பையே உருவாக்குவோம் .

காடுகளழித்து நாடுகளாக்கும்
மனிதன் மிருகமாவதை
தடுப்பதுதான் எப்படி ... ?[ செங்காத்து . செப்டம்பர் அக்டோபர் 2014 ]

1 கருத்து: