ஞாயிறு, 4 ஜனவரி, 2015

ஏன் ?


ஏன் ?

ஒவ்வொரு கதவு
மூடப் படும் போதும்
இன்னொரு கதவு
திறக்கப் படுமாம் .
உண்மைதான் !
ஆனால் -
மூடிய கதவின் சாவி
நம் கையில் இருந்தால்
இன்னொரு கதவு திறக்க
ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் ?

[ பாக்யா ஜனவரி 09 – ஜனவரி 15  – 2015 ]
1 கருத்து: