வியாழன், 29 அக்டோபர், 2015

கனவுகளையும் .

கனவுகளையும் .....


அகப்படலாம்
ஏதேனும் இரையென்ற
ஏக்கத்துடன்
காத்திருக்கிறது சிலந்தி
தன் பின்னலுக்குள் .
எதிர்பாராமல்
எதிர்ப்பட்டக் குச்சியொன்று
கலைத்து விட்டது
சிலந்தியின் பின்னல்களோடு

அதன் இரை குறித்த கனவுகளையும் . 


[ புதுப்புனல் ஜீன் 2015 ]

2 கருத்துகள்: