சனி, 3 அக்டோபர், 2015

மிதக்கும் கவிதை .
மிதக்கும் கவிதை .

கைகளும்
காகிதங்களும்
காத்திருக்கின்றன .
தலை வழியே இறங்குவதா
அல்லது
நெஞ்சிற்குள்
சென்று வருவதாவெனப்
புரியாது
அந்தரத்தில் இன்னும்
மிதந்து கொண்டிருக்கிறது

கவிதையொன்று .


[ புதுப்புனல் மே 2015 ]

1 கருத்து: