வெள்ளி, 9 அக்டோபர், 2015

கேள்விகளும் பதில்களும் .


கேள்விகளும் பதில்களும் .

கேட்டிருந்திருக்கலாம் அந்தக் கேள்விகளை
எதிர்ப்பட்ட  யாரேனும் ஒருவரிடம் .
சொல்லியிருந்திருக்கலாம் அந்தப் பதில்களை .
கேட்கப்படாத கேள்விகளும்
அளிக்கப்படாத பதில்களும்
சுற்றிச்சுற்றி வருகின்றன  மனதிற்குள் .
கேட்டுவிடலாம் அல்லது  சொல்லப்படலாம்
என்றேனும் ஒருநாள்  யாரேனும் ஒருவரிடம்
என்ற அதீத நம்பிக்கைகளோடு .


                              [ தளம் ஜூலை – செப்டம்பர் 2015 ]

2 கருத்துகள்: